26.11.54

ประมวลการสอน

รายวิชา  ท ๓๓๒๐๔ การเขียนความเรียงขั้นสูง     กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย       จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖                  ภาคเรียนที่    ปีการศึกษา  ๒๕๕๔                   โรงเรียน  ถาวรานุกูล
ผู้สอน    นางสาวพรพิมล  หงษ์น้อย

คำอธิบายรายวิชา
                ศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนและเรียบเรียงความคิด ข้อคิดเห็น การให้ข้อเสนอเชิงวิชาการ     โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ใช้ในการเขียนความเรียงขั้นสูง ได้แก่  วิธีการเขียนชื่อเรื่องและการการกำหนดประเด็นปัญหา การเขียนคำนำ ที่สามารถสื่อความให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจความเป็นมาของชื่อเรื่อง ความน่าสนใจและคุณค่าของเรื่อง ข้อมูลสารสนเทศ การกำหนดประเด็นปัญหา การใช้ภาษาสื่อความหมายชัดเจน การเขียนเนื้อเรื่อง ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องรูปแบบ โดยสร้างและกระบวนวิธีการนำเสนอข้อมูลความคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการเขียนบทสรุป
             โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน การเขียน การพูด ฝึกปฏิบัติกระบานการคิดวิเคราะห์ กระบวนการทางภาษาโดยนำเทคโนโลยีช่วยในการสืบค้นข้อมูลอย่างมีระบบ
              เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะและรักความเป็นไทย

ผลการเรียนรู้
              ๑.เขียนชื่อเรื่องและกำหนดประเด็นปัญหาได้
             ๒.เขียนคำนำ โดยสื่อความเป็นมาของชื่อเรื่อง ความน่าสนใจ และคุณค่าของเรื่อง โดยใช้ภาษาสื่อความหมายชัดเจน
             ๓.มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องรูปแบบการเขียนเนื้อเรื่อง นำเสนอข้อมูลความคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
             ๔.เขียนบทสรุปได้
              ๕.พูดนำเสนอผลงานได้

ภาระงาน/ชิ้นงาน
-                   การทำแบบทดสอบประเมินความรู้ จำนวน                            ชุด
-                   รายงานการศึกษาค้นคว้า จำนวน                                          ฉบับ
-                   การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า                                     ครั้ง

การวัดและประเมินผลการเรียน
                คะแนนระหว่างภาค                        ๗๐          คะแนน แบ่งออกเป็น
-  คะแนนก่อนสอบกลางภาค                                       ๒๕        คะแนน
-  คะแนนสอบกลางภาค                                              ๒๐         คะแนน
-  คะแนนหลังสอบกลางภาค                                       ๒๕        คะแนน
      คะแนนวัดผลปลายภาคเรียน        ๓๐          คะแนน แบ่งออกเป็น
-   การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า                           ๒๐         คะแนน
-   การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า                       ๑๐          คะแนน
       รวม                                                                        ๑๐๐        คะแนน

10.11.54

ทำไมต้องเรียนภาษาไทย

           ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อ  ให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้าง บุคลิกภาพของคนในชาติให้มี  ความเป็นไทย เป็นเครืื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ และความ สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้สามารถประกอบกิจธุรการงานและดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย ได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือใน          การแสวงหาความรู้ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความ ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อ        แสดงภูมิปัญญา ของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ำค่า ควรแก่การเรียนรู้ และอนุรักษ์และสืบสานให้ คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป